Klauzula informacyjna:

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,  Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego opracowała Klauzulę informacyjną.

  1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, KRS: 0000233381, NIP: 952-19-67-784 zwana dalej Administratorem.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W związku z organizacją Konferencji przetwarzamy dane osobowe Uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane o obecności na Konferencji. Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzamy dane: wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości; dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach Uczestników do nas.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji wysyłania Notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu konferencji; wszelkie inne kwestie administracyjne wymagane dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz

bezpieczeństwa jej Uczestników, Prelegentów i obsługi.  Ponadto dane przetwarzane są w celach analitycznych i statystycznych – by stale poprawiać jakość usług świadczonych i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:

- przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres 1 roku, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,

- do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.

  1. Pouczenie o Twoich prawach.

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres biuro@pzpbm.pl

- prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od Administratora posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Przekazywanie danych.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Postanowienia końcowe

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: email: biuro@pzpbm.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Klauzulą informacyjną, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję